fbpx

Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Usera AB, org.nr: 556960-5776, (”Usera”) behandlar Dina personuppgifter. Usera kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner Du hur vi behandlar Dina personuppgifter.

1. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Usera är personuppgiftsansvarig för Dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

2. Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

  • Besökare, dvs. den person som besöker vår webbplats.
  • Kunder, dvs. den person som är företrädare för våra befintliga och framtida kunder som köper Useras produkter eller tjänster.

Leverantörer, dvs. den person som är företrädare för våra leverantörer.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om Dig?

3.1 För Dig som är besökare, kund eller leverantör

När Du använder våra tjänster, såsom när Du kontaktar oss via formulär på hemsidan, kan Du direkt eller indirekt komma att ge oss information i form av personuppgifter på ett antal olika sätt. Se nedan:

  • Kontaktinformation – namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress och linkande.
  • Inhämtande av adressuppgifter – på begäran av Dig kan adressuppgifter hämtas för att underlätta ifyllande av formulär
  • Enhetsinformation /Information om hur Du använt vår hemsida – exempelvis hur Du nådde oss och hur Du använder våra tjänster.

4. Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi Dina personuppgifter?

4.1

För att kunna ingå och hantera avtal med Dig som kund eller leverantör inhämtar och behandlar Usera personuppgifter tillhörande Dig. Den lagliga grunden för vår behandling av Dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med Dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om Du inte lämnar Dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster, genomföra en beställning eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot Dig.

4.2

Usera inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande Dig som besökare på vår webbplats, kund eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta Dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till Dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till Dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier och e-post. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta Dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att Du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla Dina personuppgifter för detta ändamål går före Ditt eventuella intresse av att skydda Din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för Dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

4.3

Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Usera har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Useras bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag såsom garantier eller serviceärenden.

5. Hur länge sparar vi Dina personuppgifter?

5.1

Usera lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

5.2

Usera sparar uppgifter om Dig som kund eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar Usera personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Usera kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Usera som ej härrör från något avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Usera tror kan vara av intresse för Dig.

5.3

Usera sparar uppgifter om Dig som besökare av vår webbplats tills Du invänt mot behandlingen av Dina personuppgifter. Invänder Du mot behandlingen raderar Usera Dina personuppgifter snarast möjligt.

6. Vem har tillgång till Dina uppgifter?

6.1

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Usera berättigat intresse. Usera förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Usera gemensamt personuppgiftsansvarigt eller Useras personuppgiftsbiträde.

7. Var lagrar vi Dina personuppgifter?

Usera kommer endast att behandla personuppgifter inom EU/EES.

8. Cookies

8.1

När Du besöker vår webbplats använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas i Din enhet när Du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra Din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor Du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra Din upplevelse.

8.2

Usera använder cookies för att samla in data och sammanställa bl.a. antalet besökare, vilka länkar besökare klickar på, demografi och intresse i syfte att kunna optimera vår webbplats och ge Dig som besökare en bättre upplevelse på webbplatsen.

8.3

Usera sparar inte Dina personuppgifter vad avser cookies. Du kan blockera cookies och fortfarande få tillgång till merparten av vårt innehåll. Om Du väljer att blockera cookies, kan det försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera cookies måste Du ändra säkerhetsinställningarna i Din webbläsare.

9. Profilering

Usera kan behandla Dina personuppgifter genom profilering såsom analys om hur Du använder vår webbplats, om vilka tjänster och erbjudanden Du varit intresserad av för att kunna tillhandahålla Dig erbjudanden som vi tror passar Dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med Dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning.

10. Vad har Du som registrerad för rättigheter?

10.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att vända dig till Usera i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Usera kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse Dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Usera komma att ta ut en administrationsavgift.

10.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få Dina personuppgifter rättade eller under vissa förutsättningar begränsade. Om Du anser att Usera behandlar personuppgifter om Dig som är felaktiga eller ofullständiga kan Du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

10.3 Rätt till radering

Du har även rätt att få Dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera Dina personuppgifter.

10.4 Rätt att invända

Som registrerad har Du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av Dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

10.5 Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har Du rätt att få ut de personuppgifter som Du tillhandahållit Usera som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

10.6 Rätt att lämna in klagomål

Om Du är missnöjd med hur vi behandlat Dina personuppgifter ber vi Dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i Usera avsnitt 12. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm datainspektionen@datainspektionen.se

11. Ändringar av policyn

Usera förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Usera informera om detta på lämpligt sätt.

12. Kontakta Usera

Vid frågor eller vid andra önskemål kontaktar du oss via kundtjanst@usera.se

Messenger icon
Chatta med oss!